Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění vydává společnost BOD BOD BOD s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi BOD BOD BOD s.r.o. se sídlem Křížkovského 1584/18, 130 00 Praha 3, IČO: 02777819, DIČ: CZ02777819, zapsanou pod spisovou značkou C 223662 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen “prodávající”) na straně jedné a “kupujícím” na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.parprague.com (dále jen “eshop”).

1.3 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2 Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na internetové adrese eshopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen “uživatelský účet”) a provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2 Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje pravdivě a při jakékoliv změně registrované údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3 Uzavření kupní smlouvy

3.1 Vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Kupující může sledovat stav objednávky prostřednictvím internetového odkazu, který je mu odeslán emailem v okamžiku provedení objednávky. Ve chvíli, kdy prodávající potvrdí objednávku, změní se stav objednávky z “čeká na zpracování” na “potvrzeno”. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

3.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení (případně název firmy a IČO), adresa bydliště (nebo adresa sídla), kontaktní telefon, emailová adresa a případně doručovací adresa.

3.4 Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za dopravu, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

3.5 Fixní kurz měn CZK a EUR je u cen zboží plošně stanoven na hodnotu 24:1.

3.6 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.7 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4 Platba a doprava

4.1 Způsoby platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

platební kartou online prostřednictvím platební brány GoPay
bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2300569679/2010 vedený u Fio Banka a.s. Jako variabilní symbol kupující uvede číslo objednávky. V případě, že částka odpovídající ceně zboží není připsána na účet prodávajícího do 3 dnů od zadání objednávky, objednávka je automaticky zrušena. Objednané zboží je vždy expedováno až po připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.
hotově nebo platební kartou v kamenném obchodě PÁR na adrese Skořepka 4, Praha 1. V případě, že kupující nevyzvedne zboží do 1 týdne od obdržení potvrzení, že zboží je připraveno k vyzvednutí, objednávka je automaticky zrušena.

Pokud není uvedeno jinak, případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.2 Způsoby dopravy

Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Způsoby a ceny dopravy jsou následující:

osobní vyzvednutí v obchodě PÁR na adrese Skořepka 4, Praha 1 (zdarma)
doručení na vlastní adresu (home delivery – zajišťuje Zásilkovna HD) – ČR: 100 Kč; Státy EU: 240 Kč; non-EU Evropa: 480 Kč; non-EU Amerika, Asie: 960 Kč
doručení do výdejního místa (pickup point – zajišťuje Zásilkovna PP) – ČR: 60 Kč; Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Rumunsko: 100 Kč

Zboží je zpravidla expedováno do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky (s výjimkou objednávek s platbou bankovním převodem, kdy rozhoduje den připsání platby na účet). Na území ČR a Slovenska bývá zboží doručeno zpravidla do 2 pracovních dnů po odeslání. Doprava do dalších zemí EU trvá 2–4 pracovní dny.

5 Vrácení a výměna zboží

5.1 V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (dále jen “vrátit zboží”) bez udání důvodu.

5.2 Kupující osobně předá nebo odešle vracené zboží zpět prodávajícímu bez zbytečného odkladu na adresu PÁR, Skořepka 4, 110 00 Praha 1 a ke zboží přiloží vyplněný a podepsaný formulář. Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum předání nebo odeslání zboží zpět prodávajícímu nebo oznámení odstoupení od smlouvy na emailovou adresu hello@parprague.com.

5.3 Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přijaté peněžní prostředky v hodnotě ceny vráceného zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než vrácené zboží obdrží.

5.4 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

5.5 V případě, že zboží bylo před vrácením viditelně nošeno, poškozeno nebo jinak opotřebováno, má prodávající právo vrácené zboží odmítnout.

5.6 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

6 Reklamace

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění (dále jen “reklamace zboží”) jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 – § 2112.

6.2 Kupující osobně předá nebo odešle reklamované zboží zpět prodávajícímu bez zbytečného odkladu na adresu PÁR, Skořepka 4, 110 00 Praha 1 a ke zboží přiloží vyplněný a podepsaný formulář. Za datum reklamace se považuje datum odeslání zboží zpět prodávajícímu nebo oznámení reklamace zboží na emailovou adresu hello@parprague.com.

6.3 O uznání reklamace zboží a způsobu odstranění vady rozhoduje vždy prodávající. Za odstranění vady se považuje oprava zboží, dodání nového zboží bez vady, dodání chybějící části zboží, přiměřená sleva z kupní ceny nebo vrácení peněz. Prodávající je povinen zajistit posouzení reklamace včetně odstranění vady v případě jejího uznání do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace zboží telefonicky nebo emailem a dohodne se s ním na dalším postupu.

6.4 V případě, že kupující dodá zboží k reklamaci neočištěné a hygienicky nevyhovující, má prodávající právo jej nepřijmout.

6.5 Náklady spojené s reklamací zboží nese v plné výši kupující.

6.6 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po dobu záruční doby 2 let způsobilá k použití pro obvyklý účel uvedený v nabídce prodávajícího nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

7 Ochrana osobních údajů (GDPR)

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je zajišťována v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních dat, neboli GDPR. Konkrétní informace, postupy a práva kupujícího jsou rozepsány na samostatné stránce věnované problematice GDPR v souvislosti s webem www.parprague.com.

8 Elektronická evidence tržeb (EET)

8.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

9.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

9.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

9.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

9.5 Kontaktní údaje prodávajícího: BOD BOD BOD s.r.o., Seifertova 42, 130 00 Praha 3
email: hello@parprague.com, telefon: +420 608 099 278

V Praze dne 1. 4. 2021

Doprava v ČR nad 1500 Kč zdarma