Reklamační řád

1 Základní ustanovení a postup uplatnění reklamace

1.1 Předmětem reklamačního řádu společnosti BOD BOD BOD s.r.o. (dále jen “prodávající”) jsou informace pro zákazníky (dále jen “kupující”) internetového obchodu umístěného na adrese www.parprague.com a kamenné prodejny PÁR na adrese Skořepka 4, Praha 1 spojené s uplatněním práva z vadného plnění (dále jen “reklamace”) reklamačními podmínkami, zárukou a odpovědností za vady.

2 Postup uplatnění reklamace

2.1 Reklamaci lze uplatnit odevzdáním zboží (dále jen „předmět prodeje“) v prodejně prodávajícího, nebo odesláním zboží na adresu PÁR, Skořepka 4, 110 00 Praha 1. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je kupující povinen ji u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, pouze práva dle odstavce 3.8, tedy na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny zboží.

2.2 Kupující je k reklamaci povinen doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, kterým se rozumí daňový doklad, nebo doklad o platbě za zboží, dále samotný předmět prodeje v kompletním stavu, který je kompletně vyčištěný, v hygienicky nezávadném stavu a v čistém balení. Kupující označí reklamovanou vadu předmětu prodeje, její povahu a místo výskytu a informuje prodávajícího o zvoleném nároku z vadného plnění a o svých identifikačních a kontaktních údajích v rozsahu nezbytném pro vyřízení nároku.

2.3 Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny uvedené výše v tomto odstavci (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

2.4 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

2.5 Náklady na reklamaci hradí kupující. Prodávající může po předchozí domluvě s kupujícím zajistit dopravu reklamovaného zboží na své náklady.

2.6 Uplatní-li kupující reklamaci, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil. Po vyřízení reklamace předá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení, případně mu v písemné formě poskytne odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.7 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

2.8 Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, na základě, kterého může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

2.9 Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít předmět plnění k reklamaci.

2.10 Kupující je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

2.11 Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat předmět prodeje kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

3 Práva z vadného plnění

3.1 Kupující prohlédne předmět prodeje co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

3.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět prodeje je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že předmět prodeje:

a) má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
b) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,prodávající uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3 Ustanovení uvedená v odst. 3.2 se nepoužijí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem,
d) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
e) vyplývá-li to z povahy zboží.

3.4 Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí předmětu prodeje, se považuje za rozpor s kupní smlouvou existující již při převzetí předmětu prodeje kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

3.5 Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud o ní prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

3.6 Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud, nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady; za odstranitelné vady se považují vady, které lze odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

3.7 Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

3.8 Je-li vada nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

3.9 Kupující nemá právo z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

4 Záruka za jakost

4.1 Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží bude, není-li uvedeno jinak, po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (poskytuje záruku). Záruka se nevztahuje:

a) na opotřebení běžným užíváním zboží,
b) na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem.

4.2 Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na odběrném místě nebo doručení prodávajícím, začíná záruční doba běžet okamžikem osobního předání. Bylo-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet od doručení zboží do místa určení.

4.3 Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující́ povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Pří výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást prodeje.

4.4 Je-li kupujícím obchodní firma, která zboží nakupuje pro obchodní účely, čímž není myšleno pro účely dalšího prodeje, záruční doba trvá 12 měsíců.

V Praze dne 1. 4. 2021.

Doprava v ČR nad 1500 Kč zdarma